ตะลอนทัวร์คลอดทริปใหม่

ปีใหม่นี้ จะฉลองปีใหม่กันที่ไหน ที่แน่แน่ พวกสมาชิกตะลอนทัวร์เตรียมเก็บกระเป๋ากันได้แล้ว เมื่อครั้งก่อนไปเที่ยวคลองวาฬ ข้าน้อยทำผิดอย่างแรงทิ้ง สองป้าให้เดินหลงทางกลับที่พัก ใครจะไปคิดล่ะว่า ไอ้แค่ 200 ม.ตรง ๆ ท่านพี่จะหลงทาง ก็ประสบการณ์ย่ำมาแล้วรอบโลก ก็น่าจะไม่หลง แต่ผิดครับหลงครับท่าน ได้ข่าวว่าคราวนี้ จะหอบหิ้วเอาผู้อำนวยการโรงเรียนไปหลงอีกคน นี่ถ้าประวัติศาสตร์ซ้ำรอย พากันหลงเหมือนเมื่อคราวก่อน สงสัยต้องเตรียมหางานใหม่กันได้เลย เรียกว่ากลับมาตัวใครตัวมัน ฮิฮิฮิ มีต่อ

วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2551

โรงเรียนนานาชาติเอกมัย
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนนานาชาติเอกมัย

โรงเรียนนานาชาติเอกมัยเป็นโรงเรียนเอกชน
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 57 ชอยเจริญใจ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมเซเว่นธ์เดย์แอ็ดเวนตีส
โดยใช้หลักสูตรระบบอเมริกันและใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2551-2552 มีนักเรียนทั้งหมด 1,236 คน
เป็นนักเรียนทั้งหมด 22 สัญชาติ 10 ศาสนา และบุคลากรครู 98 คน
โรงเรียนนานาชาติเอกมัยได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก Western Association of School and colleges (WASC) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย International Association of Thailand (ISAT) สมาคมสมาชิกโรงเรียนในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออก East Asia Regional Commission of School (EARCOS) ได้รับการรับรองคุณภาพจากกองโรงเรียนนโยบายพิเศษ และการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนักเรียนที่เรียนจบจากโรงเรียนนานาชาติเอกมัยสามารถสอบเอ็นทรานซ์เข้าสู่ระบบการศึกษาไทยได้ โรงเรียนนานาชาติเอกมัยแบ่งระดับการศึกษาออกเป็นระดับชั้นต่าง ๆ ดังนี้
ระดับอนุบาล (Kinderkarten K 1-3)
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (Primary School Grade 1-3)
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (Elementary School Grade 4-6)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Intermediate Grade 7-8)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School Grade 9-12)
หลักสูตร
หลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติเอกมัยเป็นหลักสูตรที่เขียนขึ้นเองของเซเว่นธ์เดย์แอ็ดเวนตีส ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับหลักสูตรในโรงเรียนนานาชาติแห่งอื่นๆในประเทศไทยที่ประชุม คณะกรรมการโดยมีหลักในการพัฒนาหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน 2537 มีมติสรุปเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติดังนี้ คือ (ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ. 2538 :1)
ข้อ 1. หลักการ จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตรมีความสอดคล้อง สัมพันธ์ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
ข้อ2.เนื้อหาของหลักสูตรไม่ขัดต่อศีลธรรมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบบการปกครอง
ข้อ 3 กำหนดให้เรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย เป็นวิชาบังคับ 1 คาบต่อสัปดาห์ สำหรับนักเรียนเกรด1-8และเป็นวิชาเลือกสำหรับนักเรียนเกรด 9-12 โดยใช้สื่อการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ กรณีที่ผู้เรียนมาจากต่างประเทศ เข้าเรียนในเกรด 9 -12 ให้เรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยอย่างน้อย 2 ปี
ข้อ 4. สำหรับเด็กไทย กำหนดให้เรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 ครั้ง ตลอด 12 ปี ทั้งนี้กำหนดเวลาคาบละ 50 นาที
วัตถุประสงค์ของการแบ่งการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ คือ
1. กรณีนักเรียนต่างชาติ ให้เรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คาบ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจวิถีของไทย ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ลัทธิศาสนาประจำชาติไทยและสามารถใช้ภาษาไทยอย่างง่าย ๆ ในชีวิตประจำวันได้ จะทำให้เด็กต่างชาติอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขสามารถติดต่อสื่อสารกับสังคมไทยได้โรงเรียนสามารถกำหนดขอบข่ายเนื้อหาให้สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียนได้ตามสมควร
2. กรณีนักเรียนไทย กำหนดให้เรียนสัปดาห์ละ 5 คาบ เพื่อให้มีความรู้ ความภูมิใจในชาติไทย ได้เรียนรู้วัฒนธรรมภาษาของตนจนสามารถใช้ได้ดีซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในสถานศึกษาของไทยต่อไป
นักเรียนที่จบเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติเอกมัยจะได้รับประกาศนียบัตรแผนการเรียนต่างๆ ดังนี้
· General Education Diploma จะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.50
· College Preparatory Diploma จะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
· College Preparatory Diploma(Emphasis in Business) จะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
· College Preparatory Diploma( Emphasis in Medicine and Engineering) จะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
และถ้าเมื่อจบการศึกษาแล้วนักเรียนมีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50 จะได้ประกาศนียบัตรการเข้าเรียนเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น: